ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ОТВОРЕН ДЕН ПО ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

Тимот за училишни иницијативи на ООУ ,,Манчу Матак” Кривогаштани, ВЕ повикува да земете учество во акцијата која ќе ја подобри состојбата со книги во училишната библиотека!