Наставни активности

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

Распоред на часови кој важи од 02.12.2019

Raspored na casovi – 2019 – 2020

Додатна настава

Задолжителна настава

„Ноќта на вештерките“-Halloween

Нагледни часови

Изборна настава