Вработени

Директор

Даниела Мицеска

Стручни соработници

Убавка Бутлеска

педагог

Анета Гулабоска

психолог

Наташа Димоска

дефектолог

Одделенска настава

Милена Чируноска

Одделенски наставник

Јагода Рикалоска

Одделенски наставник

Магдалена Николоска

Одделенски наставник

Лилјана Стојкоска

Одделенски наставник

Габриела Ликоска

Одделенски наставник

Љубе Аџиоски

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Мери Граороска

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Милена Граороска-Петроска

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Дивна Спиркоска

Одделенски наставник ПУ. с. Врбјани

Душанка Каравилоска

Одделенски наставник ПУ. с.Врбјани

Светлана Костадиноска

Одделенски наставник ПУ. с.Славеј

Сашка Комициоска

Одделенски наставник ПУ. с.Славеј

Кристина Чагароска

Одделенски наставник ПУ. с Годивле

Горан Клекачкоски

Одделенски наставник ПУ. с.Подвис

Предметна настава

Весна Ацеска

Македонски јазик

Дејана Тренеска

Македонски јазик/Француски јазик

Антица Вренцоска

Англиски јазик

Татјана Петреска

Англиски јазик

Елена Белеска

Англиски јазик

Роза Бурнеска

Француски јазик/Вештини за живеење/Библиотека

Сотир Нешкоски

Математика

Татјана Чируноска

Математика/Физика

Снежана Спиркоска

Биологија/Природни науки/Воспитание за околината/Иновации

Елена Кадинска

Природни науки/Вештини за живеење/

Ленче Сркески

Хемија/Природни науки

Александар Арсов

Географија

Дијана Каравилоска

Историја/Граѓанско образование

Лилјана Талеска

Информатика/Техничко образование

Пеце Апостолоски

Физичко и здравствено образование

Јован Цветкоски

Физичко и здравствено образование/Изборен спорт

Александар Ацески

Изборен спорт

Јане Петкоски

Музичко образование/Класична култура на европските цивилизации/Хор/Оркестар

Стојан Дурланов

Ликовно образование

Роберт Конески

Етика во религиите

Наташа Китаноски

Англиски јазик

Елена Иваноска

Етика

Администрација