Вработени

Директор

Даниела Мицеска

Стручни соработници

Убавка Бутлеска

педагог

Анета Гулабоска

психолог

Наташа Димоска

дефектолог

Одделенска настава

Милена Чируноска

Одделенски наставник

Јагода Рикалоска

Одделенски наставник

Магдалена Николоска

Одделенски наставник

Лилјана Стојкоска

Одделенски наставник

Габриела Ликоска

Одделенски наставник

Леонора Рујаноска

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Мери Граороска

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Милена Граороска-Петроска

Одделенски наставник ПУ. с.Крушеани

Дивна Спиркоска

Одделенски наставник ПУ. с. Врбјани

Душанка Каравилоска

Одделенски наставник ПУ. с.Врбјани

Светлана Костадиноска

Одделенски наставник ПУ. с.Славеј

Сашка Комициоска

Одделенски наставник ПУ. с.Славеј

Кристина Чагароска

Одделенски наставник ПУ. с Годивле

Горан Клекачкоски

Одделенски наставник ПУ. с.Подвис

Александра Цуцулеска

Одделенски наставник ПУ. с.Славеј

Христина Каравилоска

Одделенски наставник-ПУ.Крушеани

Предметна настава

Весна Ацеска

Македонски јазик

Дејана Тренеска

Македонски јазик/Француски јазик

Антица Вренцоска

Англиски јазик

Татјана Петреска

Англиски јазик

Елена Белеска

Англиски јазик

Тања Спиркоска

Француски јазик

Сотир Нешкоски

Математика

Татјана Чируноска

Математика/Физика

Елена Кадинска

Природни науки/Вештини за живеење/Унапредување на здравјето

Ленче Сркески

Хемија/Природни науки

Оливер Конески

Географија

Менде Станојоски

Биологија/Природни науки/Воспитание за околината/Иновации

Дијана Каравилоска

Историја/Граѓанско образование

Наталија Везенкоска

Информатика

Пеце Апостолоски

Физичко и здравствено образование

Јован Цветкоски

Физичко и здравствено образование/Изборен спорт

Филип Димески

Физичко и здравствено образование

Јане Петкоски

Музичко образованиеХор/Оркестар

Стојан Дурланов

Ликовно образование

Наташа Китаноски

Англиски јазик

Ленче Неделкоска

Техничко образование

Администрација