Годишна Програма

Годишна програма на ООУ,,Манчу Матак-Кривогаштани за учебната-2023-2024

Прилози на годишна програма 2023-2024_

Годишна програма на ООУ,,Манчу Матак”-Кривогаштани за учебната 2022-2023

Прилози на годишната програма 2022-2023

Годишна програма на ООУ,,Манчу Матак”-Кривогаштани за учебната 2021-2022 година

Прилози на годишната програма 2021-2022

Годишна програма на ООУ ,,Манчу Матак” –  Кривогаштани за учебната 2020-2021 година

Прилози на годишна програма 2020-2021

Календар за учебна 2020-2021 година

Проширена програма-прилагодена учебна 2020/21

Правила на однесување 2020/21 

Годишна програма на ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани за учебната 2019-2020 година

Годишна програма на ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани за учебната 2018-2019 година

Годишна програма на ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани за учебната 2017-2018 година