Известување

ПРОТОКОЛИ 2020/21

ПРОТОКОЛИ-ММатак-1

Врз основа на Заклучокот бр.44-7935/1 од 01.09.2020 година од Нацарт – записникот
од Првата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2020
година, Точка 7: Информација за реализација на наставата во основните и средните
училишта во учебната 2020/2021 година, со прилог План за одржување на наставата во
основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година, протоколи за постапување
на основните и средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на
воспитно – образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021
година и Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со
симптоми, сомнително/позитивен на Коронавирус COVID – 19, а заради подобра
организација на работата, Наставничкиот совет при ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани, на
состанокот одржан на ден 14.09.2020 година донесе
ИНТЕРНИ ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО
ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ

No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *